คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา

นางวรรณภา ก้านจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ