วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
         
          โรงเรียนเทศบาล 5 ชุนชนก้านเหลือง  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภายในปี พ.ศ. 2564

ปรัชญาโรงเรียน

          คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  นำท้องถิ่นพัฒนา